Có tất cả 225 văn bản
Nghị quyết 33/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 03/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHKTKTCN ban hành kèm theo Nghị quyết 04/NQ-HĐTKTKTCN ngày 04/05/2022 của HĐT Trường ĐHKTKTCN
Ngày ban hành: 03/10/2023
Ngày hiệu lực: 03/10/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 33/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 03/10/2023 Ngày ban hành 03/10/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 03/10/2023
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định về công tác hỗ trợ khởi nghiệp của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 865/2023/QQD-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - KHCN
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - KHCN
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 851/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định về đào tạo chất lượng trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 852/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định về ngoại ngữ - tiếng Anh cho SV đại học chính quy không chuyên ngữ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 853/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 855/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo