Có tất cả 196 văn bản
Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 17/07/2023
Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu NĐ 48/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2023
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 30/12/2022
Ngày hiệu lực: 22/02/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 111/2023/NĐ-CP Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/02/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Quyết định số 928/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 09/12/2022 ban hành quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 09/12/2022
Ngày hiệu lực: 09/12/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định số 928/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 09/12/2022 Ngày ban hành 09/12/2022
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 09/12/2022
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - TCCB
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - TCCB
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27/8/2019
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 659/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - TTPC
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - TTPC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hướng dẫn và đánh giá KLTN đối với SV ĐH chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 828/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 16/11/2018
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 660/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 661/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL