Có tất cả 178 văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27/8/2019
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 659/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - TTPC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hướng dẫn và đánh giá KLTN đối với SV ĐH chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 828/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 16/11/2018
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 660/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 661/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL
Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần đối với hình thức đào tạo từ xa
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 662/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL
Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 663/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - Thư viện
Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học
Ngày ban hành: 05/09/2022
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 664/2022/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 05/09/2022 Ngày ban hành 05/09/2022
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Quy chế, Quy định - Tuyển sinh