Có tất cả 2 văn bản
Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới
Ngày ban hành: 03/05/2007
Ngày hiệu lực: 03/05/2007
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 Ngày ban hành 03/05/2007
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 03/05/2007
Lĩnh vực Chỉ thị - Đảng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị - Đảng
Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới
Ngày ban hành: 05/10/2002
Ngày hiệu lực: 05/10/2002
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 Ngày ban hành 05/10/2002
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 05/10/2002
Lĩnh vực Chỉ thị - Đảng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị - Đảng