Có tất cả 7 văn bản
Nghị quyết 33/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 03/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHKTKTCN ban hành kèm theo Nghị quyết 04/NQ-HĐTKTKTCN ngày 04/05/2022 của HĐT Trường ĐHKTKTCN
Ngày ban hành: 03/10/2023
Ngày hiệu lực: 03/10/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 33/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 03/10/2023 Ngày ban hành 03/10/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 03/10/2023
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 04/05/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 04/05/2022
Ngày hiệu lực: 04/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 04/NQ-HĐTĐHKTKTCN ngày 04/05/2022 Ngày ban hành 04/05/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 04/05/2022
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 03/NQ-HĐT ngày 04/5/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày ban hành: 04/05/2022
Ngày hiệu lực: 04/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 03/NQ-HĐT ngày 04/5/2022 Ngày ban hành 04/05/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 04/05/2022
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo NQ số 04/NQ-HĐT ngày 02/02/2021
Ngày ban hành: 08/09/2021
Ngày hiệu lực: 08/09/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 25/NQ-HĐT ngày 08/9/2021 Ngày ban hành 08/09/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 08/09/2021
Lĩnh vực Nghị quyết - TCCB
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết - TCCB
Nghị quyết 21a/NQ-HĐT ngày 05/8/2021 về việc ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 05/08/2021
Ngày hiệu lực: 05/08/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 21a/NQ-HĐT ngày 05/8/2021 Ngày ban hành 05/08/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 05/08/2021
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt đồng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 02/02/2021
Ngày hiệu lực: 02/02/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết 05/NQ-HĐT ngày 02/02/2021 Ngày ban hành 02/02/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 02/02/2021
Lĩnh vực Nghị quyết - TCCB
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết - TCCB