Có tất cả 2 văn bản
Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Ngày ban hành: 28/05/2013
Ngày hiệu lực: 28/05/2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 Ngày ban hành 28/05/2013
Loại văn bản Kết luận Ngày có hiệu lực 28/05/2013
Lĩnh vực Kết luận
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận
Kết luận 41-KL/TW ngày 31/03/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới
Ngày ban hành: 31/03/2009
Ngày hiệu lực: 31/03/2009
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Kết luận 41-KL/TW ngày 31/03/2009 Ngày ban hành 31/03/2009
Loại văn bản Kết luận Ngày có hiệu lực 31/03/2009
Lĩnh vực Kết luận
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận