Có tất cả 11 văn bản
Nghị định NĐ 71/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 20/09/2023
Ngày hiệu lực: 20/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu NĐ 71/2023/NĐ-CP Ngày ban hành 20/09/2023
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/09/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 17/07/2023
Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu NĐ 48/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2023
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 30/12/2022
Ngày hiệu lực: 22/02/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 111/2023/NĐ-CP Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/02/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày hiệu lực: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 Ngày ban hành 02/08/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 12/06/2022
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Ngày ban hành 12/06/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực